Condicions de venda

DADES IDENTIFICATIVES

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci esment), regula les condicions per les quals es regeix l’ús del Lloc web i la compra de productes i/o serveis (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquest Lloc web, és important que llegeixis l’Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei consenteixes quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment esmentat.

1. L’USUARI:

La contractació de serveis o productes ofertats per El Despertador a través d’aquest lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara en endavant, Usuari), per la qual cosa en el moment en el qual vulguis procedir a contractar productes o serveis de El Despertador, hauràs d’acceptar  de manera expressa totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’aplicació al present cas. Com a usuari declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

2. SERVEIS I PRODUCTES:

El Despertador, es reserva el dret a decidir quins Productes i/o Serveis s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes/serveis i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís.

3. PROCÉS DE COMPRA:

L’usuari pot comprar a través del Lloc web pels mitjans i formes establerts. Una vegada el pas següent serà realitzar el pagament. Per a això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió.

4. DISPONIBILITAT:

Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests, procedirem a contactar amb l’usuari per a facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l’efecte de modificar la comanda. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.

5. PREUS:

Els preus exhibits en el lloc web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents en cas de que siguin aplicables. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut unaConfirmació de Comanda.

Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes i/o serveis encarregats per l’Usuari, informarem de l’error al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable com a preu incorrecte.

6. FORMES DE PAGAMENT:

El mitjà de pagament acceptat és mitjançant el TPV virtual del Banc Santander, sent aquesta l’única responsable de qualsevol problema relacionat amb el pagament. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client, exceptuant si l’Usuari decideix fer un pagament únic en el cas de formacions de llarga durada per avantatjar-se de bonificació sobre preu total i fraccionar-ho a través de la seva targeta amb comissions establertes per la seva entitat bancaria. En cas de pagaments provinents d’extracomunitaris, s’acceptaràn pagaments a través de Paypal.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que confereix una total seguretat en la transmissió de dades sense que tercers (ni el propi comerç) pugin accedir a emmagatzemar les dades. El sistema utilitzat en les plataformes de  pagament és el 3D Secure.

S’entén formalitzada la inscripció a un curs i/o taller quan s’hagi acreditat el pagament de la mateix.

7. ENVIAMENT:

En tractar-se de productes digitals, cursos i/o tallers, no procedeix l’enviament del producte adquirit per l’Usuari.

8. LLIURAMENT:

A l’efecte de les presents condicions es considerarà que s’ha produït (en el cas dels productes digitals), mitjançant la posada a disposició del producte digital comprat, quan sigui accessible per a l’Usuari.  

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS, CANVIS I DRET DE DESISTIMENT:

Excepte les excepcions previstes legalment, l’Usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un periode de 14 dies naturals sense indicar els motius.

La política de devolucions ha d’aplicar-se en funció del producte adquirit:

Máster

En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.

Es procedirà al seu reembossament:

  1. Íntegre previ avís notificat amb un mínim de 30 dies abans de l’inici del curs.
  2. Entre 15 i 30 dies abans de l’inici de curs, es reemborsarà el 90% del preu total a l’Usuari.
  3. Entre 7 i 15 dies abans de l’inici del curs, es reemborsarà el 75% del preu total a l’Usuari.
  4. Amb menys de 7 dies abans de l’inici del curs o una vegada iniciat, queda eximit el dret de reemborsament.

Cursos de llarga durada (més de 8 hores).

Es procedirà al seu reembossament:

  1. Íntegre previ avís notificat amb un mínim de 30 dies abans de l’inici del curs;
  2. Entre 15 i 30 dies abans de l’inici de curs, es reemborsarà el 90% del preu total a l’Usuari.
  3.  Entre 7 i 15 dies abans de l’inici del curs, es reemborsarà el 75% del preu total a l’Usuari.
  4. Amb menys de 7 dies abans de l’inici, del curs o una vegada iniciat, queda eximit el dret de reemborsament.

Producte personalitzat i/o consumible (i/o descarregable) pel pas del temps: no procedeix el dret a desistiment reconegut per la normativa de consumidors i usuaris, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.

Productes erronis: s’admetran devolucions sempre que el producte sigui erroni respecte a l’adquirit per l’usuari.

Productes no consumibles pel pas del temps ni personalitzats: l’usuari disposa d’un termini de 14 dies per a sol·licitar la devolució d’aquest, fent-se càrrec de les despeses de devolució.

Taller i/o esdeveniment de 8 hores o menys: el dret de desistiment desapareix arribades les 48 hores anteriors a la celebració del taller/esdeveniment, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.

El reemborsament a l’Usuari en els casos que procedeixi es farà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra.

Si l’Usuari vol realitzar un canvi per un altre producte/servei de la web, de les mateixes o diverses caracteristiques, de manera alternativa a la devolució dels diners es podrà habilitar un “vale” amb saldo a favor perque pugui realitzar una nova comanda. En el cas del master, es podrà optar també per l’opció de mantenir la plaça per a l’edició següent.

10. CANVIS I CANCEL.LACIONS:

El Despertador es reserva el dret de variar l’horari, el ponent o la ubicació d’una activitat/un taller si ho considera necessari. En cas d’haver d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada en una nova data del que serà informat l’Usuari.

11. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT:

Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriure a info@el-despertador.com.

12. CONTRASENYES:

El Despertador podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari.

13. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

Excepte disposició legal en contra, El Despertador no acceptarà cap responsabilitat per: (i) pèrdues no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament del lloc web a través d’internet (iv) falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.

14. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

El Despertador compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat d’El Despertador, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de Despertador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’El Despertador.

16. ACORD COMPLET:

Les presents condicions i tot el document a les quals aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i El Despertador en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convingut ja sigui de manera verbal o per escrit entre les mateixes parts.

17. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El Despertador, podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

18. SEPARABILITAT:

Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.

19. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre El Despertador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya. Si s’està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal reconeix la legislació vigent.

Actualitzat el dia 10/12/2021